..... ......
..... ......
..... ......

โครงสร้างบุคลากรผังบุคลากร งานประชาสัมพันธ์


นายทองคำ  ตินะลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


นางปฏิมา  พุฒตาลดง
รองผู้อำนวยการฝายบริหารทรัพยากร

นายพรเทพ  จริยรัตน์ไพศาล
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์นายเทอดพล  เพชรจันทร์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นางสาวลัดดาวัลย์  เกิดสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายธารางกูล บัวบาน
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์


นายสัจจา มโนมัยนุกุล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
    นายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  นายฉันทพัฒน์ สมนึกเจริญสุข
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

    
นางสาวกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 นายทรงยศ  กำแพงแก้ว
  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
 นายชวลิต  ศรีสุพัฒนะกุล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์